Dňom 01.09.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch. Zákon upravuje povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov chladiacich okruhov stacionárnych klimatizačných zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny – chladivá (ďalej len „F-plyny“), zabezpečiť oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom a zároveň vykonávať pravidelnú kontrolu únikov na chladiach a klimatizáčných zariadeniach.

Odo dňa 1.1.2017 sa začal klásť väčší dôraz so strany kontrolných orgánov na splnenie oznamovacích povinností a pravidelných kontrol.

Radi by sme Vás upozornili na možnosť, že sa vo Vašom výrobnom závode alebo prevádzke môžu nachádzať zariadenia, ktoré obsahujú chladiace okruhy. Či už sa jedná o chladiace boxy, klimatizačné zariadenia a v neposlednom rade o kondenzačné sušiče.